Thanh cua (24 thanh/500g) giá 175k, Mua 10kg giá 144k